Page 4 - katalog_aliness_A4
P. 4

Witamina K w opatentowanej postaci          ALINESS - WITAMINA K
     to jedno z najlepszych naturalnych źródeł wita-    (GNOSIS) OFICJALNY I REKOMENDOWANY
     miny K, bardzo dobrze przyswajalnej, przeba-
     danej oraz o udokumentowanym działaniu za-      PARTNER FIRMY GNOSIS
     opiniowanym przez EFSA (Europejska Agencja      W POLSCE - NATURALNA WITAMINA K.
     d.s. żywności).


     VitaMK7® pozyskiwana jest w drodze fermen-      Czy VitaMK7® jest najbardziej zaawansowanym produk-
     tacji Bacillus Subtilis Natto i przy użyciu obojęt-  tem K menachion 7 na rynku?
     nego chemicznie CO-2. Menachinon -7 będący      Tak.    pochodzi ze źródeł naturalnych. Powstaje w opa-
                                tentowanym procesie biofermentacji przy udziale kultur bakterii
     naturalnym źródłem Witaminy K marki Aliness      Bacillus subtilis natto. W procesie fermentacji nie biorą udziału
     pochodzi od jedynego producenta Europej-       żadne inne bakterie, które są stosowane w innych formach (np.
     skiego firmy GNOSIS.                 syntetycznych).

                                Czy VitaMK7® jest całkowicie wolne od alergenów i soi?
                                Tak. Z pełną odpowiedzialnością możemy zaświadczyć, że produkt
                                nie zawiera alergenów ani soi, która jest wykorzystywana do pro-
                                dukcji innych, syntetycznych form witaminy K.

                                    nie zawiera:
           SPECIFICATIONS OF             • alergenów, soi i jej pochodnych, glutenu, Laktozy
                                • składników genetycznie modyfikowanych (GMO)
     100%
                                • nie zawiera zanieczyszczeń z procesu biofermentacji, ich pozo-
     99%                           stałośc to tylko 1%
                                • nie zawiera domieszek syntetycznych form
     98%
     97%                          All-trans menachinon 7?
     96%                              Zawiera > 99% all-trans menachinonu 7 (czyli czystego
                                źródła witaminy K). Źródła syntetyczne zawierają maksymalnie
     95%                          95% witaminy K.
     94%     99%
                                Dodatkowo    :
     93%
                                • nie zawiera zanieczyszczeń i pozostałości z procesu fermen-
     92%           95%               tacji
                                • nie ma pozostałości bakteryjnych
     91%
                                • nie zawiera domieszek syntetycznych form
     90%                          • nie bierze udziału w żadnych syntetycznych procesach

                  K2 Crystals         Czy w procesie wytwarzania VitaMK7®używa się sub-
                 & Synthetic
                                stancji chemicznych i rozcieńczalników?
                                Cały proces produkcji  opiera się na stosowaniu na-
                                turalnych procesów, a w trakcie całego procesu pozyskiwania
                                K nie używa się żadnych substancji chemicznych ani rozcień-
                                czalników. Ten unikalny proces produkcji został opatentowany
                                w Europie, USA i Japonii. Całkowitą nieobecność rozpuszczalników
                                mogą zagwarantować wyłącznie mocno zaawansowane techno-
                                logie.
                                Czy VitaMK7® jest najbardziej stabilną formą K menachi-

            MOŻE BYĆ STOSOWANA           nonu 7 dostępną na rynku?
            PRZEZ DZIECI              Tak.    jest stabilna 36 miesięcy w temperaturze pokojo-
                                wej osłonięta od światła. Dodatkowo jest stabilna w połączeniu z
                                wapniem i witaminą D3.

                                Czy VitaMK7® posiada badania toksykologiczne, przed-
                OFFICIAL             kliniczne i kliniczne?
                                      została bardzo dobrze przebadana przez Profesora
                                Tak.
               PARTNER              G. Littarru i jego współpracowników (University of Marche -Wło-
                GNOSIS              chy, Instytut Biochemii, Akademia Medyczna).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9